MMR: Evaluační jednotka NOK

Evaluační jednotka NOK se stará o vyhodnocování evropských fondů.

Domů > Případové studie > MMR: Evaluační jednotka NOK

Tato případová studie zachycuje spolupráci řešitelského týmu s oddělením evaluací Národního orgánu pro koordinaci. Agenda tohoto oddělení je tvořena z dominantní části evaluacemi v oblasti evropských fondů (dříve evropské strukturální a investiční fondy, ESIF). Útvar se zabývá zadáváním externích evaluačních zakázek a jejich koordinací, příležitostně provádí interní evaluace a věnuje se kultivaci evaluačního prostředí v ČR. Motivací na zapojení do projektu PANK bylo především zefektivnění zadávání externích evaluací a jejich management.

Představení týmu

Tým je na velmi pokročilé úrovni, co se týče analytických znalostí a dovedností. Jednotliví členové a členky útvaru se velmi dobře orientují v relevantních metologických postupech, existující literatuře a obecně v daném odborném poli. Na úrovni týmové práce jsou pak zavedené principy sdílení informací a knowledge managementu obecně.

Členové a členky týmu příležitostně provádějí interní evaluace týkající se procesů na daném ministerstvu, ale hlavní náplň jejich činnosti tvoří zádávání a management externích zakázek. V neposlední řadě pak tým představuje knowledge brokera a usiluje o kultivaci a odborný posun v oblasti evaluací v ČR.

Diagnostika

Na počátku spolupráce proběhla diagnostická fáze, jejíž cíle byly dva. Zaprvé přesněji identifikovat potřeby Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci (EJ NOK), ve kterých by projekt PANK mohl intervenovat, a zadruhé zjistit zkušenosti a perspektivy dalších aktérů zapojených do aktivit EJ NOK. Proběhly rozhovory s vedoucí oddělení, zaměstnanci a zaměstnankyněmi, nadřízeného orgánu, dodavateli externích evaluací a uživateli těchto evaluací. Dále se členové týmu PANK jako pozorovatelé zúčastnili schůzek mezi dodavateli a EJ NOK a prezentací dodavatelů stakeholderům.

Vzhledem k omezeným kapacitám EJ NOK i projektu PANK pak došlo k prioritizaci oblastí spolupráce. Na základě individuálních i společných rozhovorů a pozorování bylo rozhodnuto, že aktivity v rámci PANKu se budou zaměřovat především na problematiku zadávání a řešení externích evaluací, které jsou prováděny třetími subjekty jako jsou konzultantské společnosti. EJ NOK v těchto procesech působí především jako prostředník mezi těmito dodavateli a klienty, jimiž jsou především další části Národního orgánu pro koordinaci na MMR, od jejich manažerů – vedoucích, ředitelů a náměstka*yně – po věcné experty.

Intervence

Offboarding člena týmu

Na začátku spolupráce došlo za spolupráce s týmem PANKu k offboardingu odcházejícího zaměstnance EJ NOK. Tato intervence reagovala na aktuální situaci - odchod zaměstnance se specifických know-how - ale také navazovala na identifikovanou potřebu zkvalitnění správy znalostí (knowledge management) v útvaru. Offboarding se skládal z několika kroků. Prvním byla diskuze významu knowledge managementu v organizaci, jejíž je offboarding součástí.

Dále pak členové týmu PANK s odcházejícím zaměstnancem za účasti vedení EJ NOK uskutečnily extenzivní rozhovor, který navazoval na již dříve uskutečněný rozhovor mezi vedoucí a zaměstnancem. Účelem setkání bylo poskytnout upřímný feedback na chybějící vstupní školení a průběh nástupu zaměstnance fungování pracoviště, návrhy na zlepšení, a v neposlední řadě předání poznatků o organizaci a roli zaměstnance v ní.

V rámci rozhovoru proběhlo i cvičení na prioritizaci poznatků důležitých pro organizaci, které je potřeba předat v rámci personálních přesunů.

Management externího výzkumu (zakázek)

Velkou část pracovní náplně oddělení představuje management externích evaluací, které se někdy týkají operačních programů, častěji ale hodnotí systém ESI fondů jako celek, z pohledu zastřešující Dohody o partnerství, ať už v rovině výsledků nebo procesního fungování. Nejedná se pouze o zadávání zakázek, ale o celý proces debat se stakeholdery nad formulací evaluačních potřeb, tvorbu zadávácí dokumentace, výběrové řízení, komunikaci s dodavatelem, a zprostředkování role prostředníka mezi dodavateli a klienty z MMR. Oddělení zároveň zajišťuje připomínkování evaluačních zpráv ze strany relevantních věcných oddělení na ostatních ministerstvech kvůli jejich informovanosti a vhledu do daného problému.

Vzhledem k množství zapojených aktérů a jejich různých očekávání je práce oddělení vysoce časově a zdrojově náročná, a její zefektivnění představovalo velkou část spolupráce v rámci projektu PANK.

Ohledně zadávání externího výzkumu proběhl s celým týmem workshop, jehož cílem bylo vygenerovat sdílené představy o hlavních problémech externích evaluací a definici kvalitních evaluačních zpráv. Na workshopu zaměstnankyně a zaměstnanci v moderované diskuzi debatovali a sumarizovali své zkušenosti a prespektivy.

Následně členové týmu PANK na základě workshopu vypracovali draft dokumentu, který shrnoval hlavní body týkající se nedostatků externích evaluací a znaků dobře odvedené evaluační práce. Dokument byl následně konzultován v užším okruhu mezi členy týmu PANK a několika zástupci oddělení. Na jeho základě pak vznikla předběžná sada doporučení pro dodavatele i klienty evaluací, které oddělení bude následně diskutovat s relevantními stakeholdery.

Průřezová témata identifikoaná při spolupráci s týmem

V průběhu spolupráce s evaluační jednotkou se objevilo několik bodů, které jsou relevantní pro další útvary státní správy.

Prvním je velké množství aktérů zapojených do procesu řízení externích zakázek, kteří do něho vstupují v různých fázích. Tato skutečnost komplikuje představu externě dodávaných výzkumů jakožto přímočarého procesu, v němž policy maker zadává výzkumný úkol analytikovi, který ho následně dodává. Naopak zkušenosti z práce oddělení Y ukazují, že se jedná o komplexní činnost, v níž musí oddělení jakožto koordinátor a broker adresovat celou řadu aspektů.

Druhým spojeným postřehem je různorodost klientů z řad státní správy jakožto uživatelů výzkumných zpráv a jejich potřeb. Tato skutečnost je důležitá pro uvědomění si toho, že neexistuje jeden typ uživatele výstupů a produktů.

Posledním postřehem je význam kvalitní moderace a facilitace debat uvnitř týmu externím člověkem. V případě EJ NOK bylo moderování debat oddělení poměrně náročné vzhledem k analytické pokročilosti celého oddělení.

Systémové bariéry

První jsou nedostatečné prostředky alokované na management zakázek. Jedná se jednak o prostředky alokované na samotné externí projekty, které evaluují velké implementační programy. Ačkoliv oddělení dohlíží na největší projekty na trhu, vzhledem k jejich komplexnosti a náročnosti jsou vynaložené finance stále nedostatečné, což vytváří podmínky, v nichž nelze vykonat excelentní evaluační výzkum.. Oddělení Y samotné také nedisponuje rozpočtem (a následně ani personálním zajištěním), který by umožnil se mimořádně velkým evaluačním projektům, které oddělení zadává a řídí, věnovat v optimální formě.

Druhým systémovým problémem jsou nevyjasněné standardy kvalitní evaluace a výzkumné práce obecně napříč státní správou. Na to opakovaně naráží evaluační jednotka NOK v pozici prostředníka, který má zprostředkovávat komunikaci mezi dodavateli evaluací a klienty z řad státní správy. Tato komunikace a celkový proces řízení zakázek je ale komplikovaný, jelikož různí aktéři mají různá očekávání ohledně toho, co představuje kvalitní zprávu a výzkum. Různé standardy jsou de facto realitou i přes existenci metodiky evaluací pro evropské fondy, průvodce evaluátora a např. standardů vydaných Českou evaluační společností.

Poslední bariérou na systémové úrovni jsou komplikace stran zapojení externích expertů a expertek. Ty se týkají neflexibilnosti zakázek a personalistických aspektů, které často nedovolují externí odborníky a odbornice najímat na menší a krátkodobější činnosti, např. pro ad hoc poradenství při zadávání nebo řízení evaluací.

Dobré praxe

Evaluační jednotka NOK může sloužit pro další orgány státní správy jako zdroj dobrých praxí v několika oblastech.

První je již výše zmíněný knowledge management. Oddělení má velmi dobře institucionalizované principy přenosu znalostí a organizace práce v týmu. Průběžná podpora využití znalostí z evaluací je pak podpořena mj. Knihovnou evaluací a praxí vytváření každoročního přehledu poznatků z evaluací.

Knihovna evaluací nabízí přehled uskutečněných evaluací filtrovatelných podle kategorií jako je operační program, období, nebo tématické zaměření. Knihovna může sloužit jako inspirace dalším podobným databázím jiných útvarů. Jde o jednoduché řešení často identifikované absence přehledu vzniklých evaluací, zde bohužel pouze v hranicích EU fondů.

Informovanost a budování odborné komunity v oblasti evaluací pak EJ NOK podporuje každoroční odbornou konferencí doprovozenou vzdělávacími workshopy.

V metododolické rovině evaluací se týmu EJ NOK daří zařazovat do evaluací inovativní postupy a metody, mj. i díky využití expertního poradenství nabízeného v jejich případě Evropskou komisí (helpdesk zřízený DG REGIO, přes který mohou členské státy poptat experty na ad hoc konzultaci); pro zajištění kvality evaluací pak EJ NOK využilo tzv. peer review mechanismus též facilitovaný Evropskou komisí.

Oddělení dále v minulosti vytvořilo Průvodce evaluátora jako příručku pro další evaluační týmy, která představuje různé aspekty celého procesu. Dokument může sloužit jako inspirace pro podobné zachycení postupů a metod i v případě dalších podobných výzkumů.

Oddělení také na začátku celého procesu vypracovává záměr evaluace, a to před externími i interními. To zajišťuje, že následné kroky (včetně například zadávací dokumentace a výběrového řízení) následují hlubší logiku a celkové cíle a že u externích zakázek se příprava evaluace neomezuje na řešení zadávací dokumentace.

Produktivní praxí relevantní pro další sektory státní správy jsou různé formáty komunikace výsledků (i průběžných) výzkumu, které jsou zacílené na různé skupiny uživatelů. Oddělení připravuje ve spolupráci s dodavateli externích evaluací např. managerská shrnutí, letáky pro širší veřejnost, atd. S tím souvisí i další praktiky, které oddělení během řízení externích evaluací provádí. Jedná se například o průběžné prezentace pro stakeholdery, které poskytují platformu pro diskuzi a řešení problémů.

Oddělení se do evaluačních procesů snaží zahrnout externí aktéry, především relevantní odborníky a odbornice (jakkoliv toto naráží na problémy na systémové úrovni zachycené výše). Činí tak ve formě např. veřejných výzev pro výzkumné instituce nebo neziskové organizace.

Poslední dobrou praxí je zapojení evaluací do chodu ministerstva, tedy za hranicí EU fondů a sekce. Členky a členové oddělení například provádějí pravidelné šetření spokojenosti na ministerstvu.

Reflexe spolupráce

Spolupráce s evaluační jednotkou NOK poukázala na význam širšího prostředí, ve kterém se analytické týmy pohybují. Hlavním problémem, kterým oddělení čelí, není nedostatek analytických znalostí a metodologické deficity, ale množství a heterogenita aktérů zapojených do procesů evaluace, a následná šíře standardů a požadavků, které musí oddělení moderovat. Tento problém je ještě umocněn nedostatečnými kapacitami, kterými oddělení disponuje.

Poděkování

Děkujeme především Janě Drlíkové a Janě Bystřické za jejich čas a spolupráci.