Správa dat

Péče o data, aby se neztrácela a dala použít

Domů > Průvodce > Správa dat

O co jde a k čemu to je

Práce s kvantitativními daty je nedílnou součástí analytických činností ve veřejné správě. Data management pokrývá soubor činností, které zaručují, že data jsou přehledně uložena, popsána a zpřístupněna dalším uživatelům ve formě datových produktů.

Případová studie

Tento návod jsme vyvinuli na základě práce s oddělením výzkumu a evaluací na Agentuře pro sociální začleňování.


Správa dat!? Pojmy a záběr tohoto návodu

V tématu správy dat typicky pod pojmem data management (DM) potkáte dvě různé věci, podle toho, z jakého prostředí nebo profese vychází.

(Research) data management: správa dat v průběhu výzkumného projektu. K tomu pro výzkumníky existuje sada metodik a technických nástrojů, mimo jiné i jako pomůcky ke splnění povinností, které na výzkumníky čím dál častěji kladou grantové agentury s cílem podpořit dostupnost a znovuvyužití dat z výzkumu.

Některé z těchto metodik a nástrojů se vám mohou hodit např. ve větších projektech, kde sbíráte nebo generujete nová data. Obecně užitečnou pomůckou je sada principů FAIR: data by měla být nalezitelná (Findable), dostupná (Accessible), propojitelná (Interoperable) a znovu použitelná (Reusable) - viz Wilkinson et al. (2016).

Data Management jako role a funkci ve velkých organizacích související se správou dat ve velkých IT systémech. Zde se dominantně využívá tzv. Data Management Book of Knowledge (DAMA International 2017), kompendium znalostí a principů pro různé oblasti správy dat. I zde se dá inspirovat, ale DM v tomto smyslu je celá profese se svými certifikacemi a aplikací především ve světě velkých systémů.

V obou světech se pak můžete setkat i s příbuzným pojmem data stewardship – pojem klade důraz na dlouhodobou péči o data i jménem jeho budoucích uživatelů.

V tomto návodu pracujeme s pojmem data management volněji: péče o data v rámci analytických projektů, která se vám typicky dostanou do rukou: často data přebraná odjinud, pokud sbíraná, tak spíš v menším rozsahu. Zde je typicky třeba dosáhnout základní katalogizace, dokumentace a sdílení dat v týmu nebo organizaci.

Pojem správa dat pak nenavazujeme na právní pojmy správce dat ve smyslu legislativy ochrany soukromí nebo informačních systémů.

Sebediagnostika: je to pro mě?

Tento návod se vám bude hodit, pokud pro vás platí něco z následujícího:

 • Náš útvar pravidelně zpracovává datové výstupy pro interní i externí využití.
 • Pracujeme s datovými zdroji od různých poskytovatelů, které následně kompilujeme do ucelených data setů
 • O data se stará jeden člověk nebo několik málo lidí v týmu, ale chtěli bychom, aby zbytek týmu mohl být při využivání dat samostatnější


Jak na to

Co je cílem

 • zpřístupnit a zpřehlednit data širší skupině lidí (typicky uvnitř týmu/organizace)
 • mít jasno v tom, odkud se která data vzala a jak je upravujeme pro další práci
 • zdokumentovat jednotlivé datové sady: co v nich je a co znamenají jednotlivé položky?

Zmapujte životní cyklus vašich dat

Nejprve rozlište a popište kroky vedoucí od získání (či generování) dat k finálnímu datovému produktu určený ke sdílení. Těmto krokům se říká životní cyklus dat.

Vytvořte tabulku, kde řádky představují každý krok v životním cyklu dat. Pro každý krok popište co se děje a kdo to vykonává.

 • Získání vstupních dat (či jejich sběr)
 • Ukládání vstupních dat
 • Zpracování výstupních dat (čištění, strukturování, výběr, kompilace)
 • Ukládání výstupních dat
 • Dokumentace a katalogizace
 • Aktualizace výstupních dat
 • Výdej dat

Můžete také využít schéma životního cyklu dat. Níže najdete generické schéma, které můžete následně upravit podle vašich potřeb.


Životní cyklus dat - schéma

Zeptejte se finálních uživatelů, jak data využívají a pro jaké účely

Předtím než navrhnete způsob, jak data poskytnout finálním uživatelům, zeptejte se jich, jakým způsobem hodlají datové produkty využít a pro jaký účel. Zároveň identifikujte případné obavy a překážky, které mohou vzniknout.

Uživatelem – skutečným nebo kýženým – často budou další členové týmu nebo další lidé ve vaší organizaci. Můžou jím ale být také externí subjekty, kterým data předáváte – jiné organizace, výzkumníci aj.

Prakticky:

 1. udělejte si seznam všech, kteří by měli nebo chtěli přistupovat k datům, o která se staráte.
 2. s každým z nich - nebo aspoň těmi nejzásadnějšími - si pár minut pohovořte. Zeptejte se na nějaký nedávný příklad, kdy s daty pracovali, a zkuste identifikovat, co jim brání, jakým nejistotám čelí a jaký způsob přistupování k datům by jim vyhovoval.
 3. v dalších krocích pak můžete s těmito stejnými lidmi opět v pár minutách otestovat způsob přistupování k datům, případně i širší systém správy dat.

Strukturujte vaše úložiště dat

Při správě datových úložišť rozlište surová data, back-end a front-end:

 • úložišťe surových dat: datové sady, které obdržíte od poskytovatele uložte v jejich surové formě spolu s dokumentací, kterou vám poskytovatel dodal.
 • back-end: datové sady, které jsou strukturované podle vašich potřeb (např. sloučením několika datových sad)
 • front-end: datové sady, které jsou určené k využití dalšími uživateli (interní i externí)

Prakticky:

Pokud nevidíte technickou potřebu mít vše zachycené v databázích, začněte prostě tím, že datové soubory dobře uspořádáte na sdíleném disku.

Postarejte se také o konzitentní názvy souborů - viz How to name files: aby je přečetl stroj i člověk a aby se správně řadily

Případně k tomu vytvoříte rozcestník v dokumentu, na intranetu, v Sharepointu aj. Začněte těmi sadami a soubory, které skutečně používáte.

Zdokumentujte svá data

Každá datová sada má být dokumentovaná tak, aby bylo možné dohledat základní popis datových sad a jejich proměnných.

Dokumentujte

 1. datové sady - ať už jako jednotlivé soubory, listy v excelu, nebo např. datové sady, které dostáváte či produkujete pravidelně
 2. proměnné v každé datové sadě

Lze rozlišit dva typy dokumentace dat:

 • metadata: soubor popisů pro jednotlivé sady a datové proměnné
 • dokumentace pro uživatele: soubor informací, které pomohou uživatelům v orientaci v datových sadách a jejich využití.
Pojem: metadata

Data o datech – strukturovaná data, která popisují jiná data. Kromě popisu slouží i k zajištění interoperability. Dobře zanesená metadata umožňují strojům si data předávat a propjovat automatizovaně.

Metainformace: širší množina, může zahrnovat číselníky, klasifikace aj. – viz databázi metainformací ČSÚ.

Datové sady a soubory

Prakticky:

 1. V jedné tabulce/seznamu zachyťte datové soubory, které jsou „na vstupu“: váš sběr, vyžádaná data od jiné organizace, export z nějakého systému, atd.

 2. Hned vedle dat pokud možno uložte jakoukoli dokumentaci, kterou k souborům máte - včetně např. dokumentu, kterým jste o data požádali a průvodní informace od poskytovatale. Pokud jsou na vstupu data od ČSÚ, uložte si jejich dokumentaci. Zachyťte i jakákoli omezení využití, která se k souboru vážou (důvěrnost, zveřejnitelnost).

 3. V tabulce zachyťte metadata o souboru: původ dat, datum přijetí, přesnou cestu k souboru, kontakt na tvůrce/správce, časové pokrytí dat, odkaz na komunikaci s původcem dat nebo žádost o data

 4. Ve druhém seznamu zachyťte datové soubory, které na základě těch vstupních vytváříte vy. Často půjde o sumáře, propojení tabulek, výběry… Zde zachyťte

 5. Pokud vytváříte ještě další produkty „na výdeji“ (pravidelné exporty pro určité uživatele, náhledy, dashboardy, atd.) zachyťte je také. Obzvláště tuto kategorii je dobré mít např. v rozcestníku na intranetu

 • Hvězdičkou označeny základní položky, které byste měli znát a zaznamenat u každé datové sady.
Položka Vysvětlení
Název* Název datové sady
Popis* Popis datové sady
Kód datové sady Kód (např. v katalogu poskytovatele))
Zdroj - původce dat* Od koho jsme data dostali?
Zdroj - typ zdroje Např. jedná se o administrativní, nebo statistická data?
Zdroj - kontakt* Kontakt na straně poskytovatele
Interní kontakt / vlastník Kdo u nás o těchto datech ví nejvíc / stará se o ně?
Odkaz na soubor* Na disku, Sharepointu atd.
Odkaz na dokumentaci od zdroje* Měla by být uložená blízko dat, popř. odkaz na veřejnou dokumentaci
Omezení využití* Co víme, že s daty nesmíme dělat?
Odkaz na vlastní dokumentaci Pokud máme
Frekvence změny / sběru Jak často data dostáváme / jak často se aktualizují? Popř. jde o ad hoc sběr?
Časová granularita Jaké časové úseky jsou v datech zachyceny?
Míra agregace Jak jsou data agregována? (kategorie, území)
Záběr pokrytí území, populace aj.
Vztah k jiným sadám Které sady poskytují podobná data?
Kde jsme data využili? Pro back-end zpracovaná data
Detailní věcná dokumentace - odkaz Pokud máme

Pokud vám některé položky nedávají smysl, vypusťte je – nevyplňujte nic pro forma.

Inspirováno metadatovým standardem Dublin Core. Tam najdete i další vlastnosti datových sad, které může mít smysl dokumentovat. Popř. můžete využít i sadu ze standardu Schema.org.

Proměnné v datech

Následně u zásadních datovýh souborů zdokumentujte klíčové proměnné. Je na vás, jestli tuto dokumentaci budete držet u zdrojových souborů, u zpracovaných (back-end) dat nebo v odděleném souboru.

Optimální je, aby tento metadatový list (codebook) byl co nejblíže datům. Pokud data udržujete v Excelu, dejte jej na první dokumentační list sešitu.

 • Hvězdičkou označeny základní položky, které byste měli znát a zaznamenat u každé proměnné.
Položka Vysvětlení
Název* Buď slovní, nebo technický (Počet obyvatel nebo pocet_obyvatel) - u všech proměnných konzistnentně
Kód proměnné* Vlastní nebo od zdroje - technický název, pokud jako hlavní název používáte slovní
Popis* Základní popis proměnné
Zdroj* Odkud položka pochází? Sběr, zadání v IT systémy, výpočet…
Datový typ* číslo, text, datum, čas, binární hodnota, procento
Kód ukazatele Pokud se jedná o ukazatel a kód existuje (např. od ČSÚ)
Jak jsou označena chybějící data* lze vyřešit na úrovni datasetu, ale může se lišit
Jednotka*
Použitý číselník Pro proměnné kódované číselníkem: klasifikace, území apod. zaznamenejte kód a správce číselníku
Běžné rozpětí
Odkaz na dokumentaci Pokud je k proměnné zvláštní dokumentace
Poznámka Jakékoli další informace

Alternativy

Katalog datových položek (tzv. data dictionary)

Alternativní přístup je vytvořit velký katalog všech datových položek, které v organizace používáte, a k nim zanést jejich původ a metadata.

To se hodí zvlášť v případě, že používáte nějakou soustavu indikátorů, popř. vytváříte vlastní indikátory a indexy.

Dokumentace jednotlivých proměnných pak vypadá podobně, ale všechny proměnné jsou zdokumentované na jednom místě a dokumentace proměnných se odkazuje na dokumentaci zdrojových datových sad a souborů.

Správa metadat

U větších systémů, kde se data přebírají, propojují a zpracovávají automaticky, lze zavést systém správy metadat, kdy metadata vstupují přímo do zpracování dat a výsledný prezentační systém (např. dashboard nebo datová aplikace) může datovou dokumentaci zobrazovat vedle dat. To ale vyžaduje pokročilejší technologie a správu dat napříč organizací.

Také je možné stavět na principech propojených dat (linked data), to se ale opět týká spíš správců velkých datových fondů.

Integrace dat

Pro některé situace a využití může být vhodné data z externích zdrojů pravidelně a co nejvíce automatizovaně integrovat do jednotné databáze. Příkladem je PAQ Research, kde většinu externích dat na základě šablon a automatizovaných skriptů načítají do jedné databáze.

Nastavte proces pro výdej dat k dalšímu využití

Na základě informací od finálních uživatelů navrhněte způsob, jakým budete předávat vaše datové produkty.

Může jít třeba o excelovou tabulku, ze které budou uživatelé přímo čerpat, nebo o sofistikovanější rozhraní (např. databáze nebo dashboardy).

Pro přípravu dat k využití v organizaci se vám může hodit návod Analýza dat moderně ⟶


A pokud vaše řešení bude zahrnovat třeba dashboard nebo webové rozhraní, nahlédněte do návodu Uživatelské testování ⟶

Udržujte pořádek i uvnitř datových souborů

Při správě dat – především v Excelu – je dobré se držet několika zásad:

 • Na jednom listu pouze jedna sada dat
 • Na listu s hrubými daty nejsou žádné vzorce ani výpočty
 • V jedné buňce pouze jeden údaj
 • Tedy: data v tzv. tidy formátu (Wickham (2014); 6. kapitola Wickham, Çetinkaya-Rundel, a Grolemund (2023))
 • Všechna data zanesena v buňce, nikoli formátováním
 • Konzistentní názvy listů
 • Konzistentní názvy proměnných
 • Konzistentní názvy proměnných
 • Smysluplné kódování hodnot (např. proměnná muz s hodnotami 0 a 1 je lepší než pohlavi s hodnotami 0 a 1)
 • Konzistentní kódování chybějících hodnot

Data ukládejte s vypnutými filtry, s kurzorem na listu dokumentace a v datových listech vlevo nahoře.

Více viz článek pro praktiky Broman a Woo (2018) a metodiky analytické profese britské státní služby (Analysis Function Central Team, ONS 2021a, 2021b).

Na co si dát pozor aneb tipy & triky

Neutopte se v diskusích a snaze o dokonalost

Zásadní je někde začít. Dlouhé diskuse o tom, která data jsou hrubá a která už zpracovaná, nebo jestli evidovat každou novou verzi té stejné datové sady, vám nejspíš nepomůžou. Dokonalý systém neexistuje.

Začněte něčím jednoduchým – třeba jen zachyťte, jaká data často využíváte.

Rutina, nejen velký třesk

Kromě jednorázového úklidu a zdokumentování péče o data vyžaduje i změnu běžné rutiny, např. zvyknout si při přebírání dat odjinud tato data zanést do dokumentace. Ano, chvilku to zabere, ale konzistentní postupy se vyplatí, protože uspoříte čas při potýkání se s nepořádkem později a posílíte schopnost svého týmu data správně využít.

Obsahová, nejen technická dokumentace

Do péče o data a jejich dokumentaci zatáhněte ty, kdo s daty pracují nebo dobře znají prostředí, odkud se data generují. V dokumentaci můžete zachytit znalosti o specifikách daných dat, insider znalosti o tom, jak se sbírají, a zkušenost s prací s nimi: na jaké nečekané vlastnosti dat jsme přišli při práci s nimi.

Tím také posílíte péči o znalosti svého týmu: při dokumentaci dat můžete zachytit informace, které by jinak zůstaly ukryty v hlavách vašich kolegyň a kolegů a na které by ostatní možná museli později přicházet znova.

Ještě větší transparentnost

U projektů, kde je důležité mít veřejně dostupný záznam o provedené analýze, se může hodit projekt archivovat v repozitáři např. na Zenodo nebo OSF – tím zdokumentujete nejen data, ale i celý projekt; je to forma knowledge managementu viz (-> návod).

Příklad

V Agentuře pro sociální začleňování se zaměřili na porozumění tomu, jak vznikají a co znamenají administrativní data, která používají.

Začali u dat z dávkových systémů, která Agentura přebírá od Úřadů práce pro analytické účely. Posbírali, co všechno o těchto datech vědí interně výzkumníci ve dvou různých týmech, včetně zjišťěných much a chytáků, a pak se vydali na Úřad práce zeptat se, jak se vlastně data zadávají, aby věděli, jak je interpretovat.

Takto zachycené znalosti můžete zpřístupnit třeba na interní wiki nebo v běžném dokumentu ve složce vedle dat.

Další zdroje

České pojednání o tématu správy dat najdete v knize Krejčí a Leontiyeva (2012), základní principy najdete i na webu Českého sociálně vedního datového archivu; tamtéž i návod na tvorbu tzv. plánu správy dat pro společenskovědní projekty. Užitečné mohou být i prezentace z nedávného semináře ČSDA k tématu.

Příklad dlouhodobé správy dat pro další využití je Český sociálně vední datový archiv (ČSDA), kde v prohlížeči datových sad najdete i způsob zaznamenání metadat, ze kterého se lze inpirovat.

K dokumentaci se mohou hodit standardy tzv. Dublin core metadat - sice působí technicky, ale když je dokážete využití, nebudete vynalézat to, co už někdo vymyslel.

Alternativní přístup k dokumentaci dat a související nástroje nabízí Data Documentation Initiative.

Pragmatický standard dokumentace tabulkových datových sad používá britská státní správa.

K dokumentaci datasetů viz Gebru et al. (2021), též kap. 10 v Alexander (2023).

Kompletní průvodce pro správu dat v kontextu výzkumu je Data Management Expert Guide od CESSDA.

Odkazované zdroje a literatura

Alexander, Rohan. 2023. Telling Stories with Data. https://tellingstorieswithdata.com/.
Analysis Function Central Team, ONS. 2021a. „Creating and Sharing Spreadsheets". GOV.UK. 2021. https://www.gov.uk/guidance/creating-and-sharing-spreadsheets.
———. 2021b. „Releasing Statistics in Spreadsheets". 2021. https://analysisfunction.civilservice.gov.uk/policy-store/releasing-statistics-in-spreadsheets/#section-14.
Broman, Karl W., a Kara H. Woo. 2018. „Data Organization in Spreadsheets". The American Statistician 72 (1): 2–10. https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1375989.
DAMA International. 2017. DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2nd Edition). Denville, NJ, USA: Technics Publications, LLC.
Gebru, Timnit, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé III, a Kate Crawford. 2021. „Datasheets for Datasets". 1. prosinec 2021. https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.09010.
Krejčí, Jindřich, a Yana Leontiyeva, ed. 2012. Cesty k datům: zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Vyd. 1. Studie, sv. 89. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) ; Sociologický ústav AV ČR.
Wickham, Hadley. 2014. „Tidy Data". Journal of Statistical Software 59 (září): 1–23. https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10.
Wickham, Hadley, Mine Çetinkaya-Rundel, a Garrett Grolemund. 2023. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. 2nd edition. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc. https://r4ds.hadley.nz/.
Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 2016. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship". Scientific Data 3 (1, 1): 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.